5 nov 2019Overheid

Denksessie samenleving basis voor beleidskader zon- en windenergie

Leudalplein 1 Heythuysen

De beschikbaarheid van energie is niet vanzelfsprekend. Zorgen over energievoorzieningszekerheid nemen toe. In 2030 moet tenminste 49% CO2 worden bespaard. Hiervoor stelt onder meer de regio midden-en noord Limburg een Regionale Energie Strategie (RES) op.

Hierin moet de regio een verplichte bijdrage leveren aan de nationale opgave. Voor de gemeente Leudal reden genoeg om een beleidskader zon-en windenergie op te stellen.

Om te komen tot het beleidskader waaraan initiatieven rondom de opwekking van duurzame energie getoetst kunnen worden is er een meedenksessie georganiseerd voor de samenleving, raad-en commissieleden. Tijdens deze sessies is van gedachten gewisseld over de opgave voor de gemeente Leudal op het gebied van hernieuwbare energie en de vertaling daarvan in ruimtelijk beleid. Deze inzichten hebben de basis gevormd van het op te stellen ruimtelijk beleidskader.

Het ruimtelijk beleidskader

Het ruimtelijk beleidskader bestaat uit vier delen. Deel 1 vormt de basis en toelichting van het beleidskader en geeft aan op welke manier aanvragen worden getoetst en waarbij bijzondere aandacht moet worden besteed aan de maatschappelijke meerwaarde van een ontwikkeling (wat geeft de ontwikkeling “terug” aan de omgeving?). Dit deel wordt ondersteund door een drietal landschappelijke en ontwerpgerichte bijlagen.

Namelijk een kaart van de gemeente Leudal gevuld met de landschapstypen van de gemeente Leudal en de ontwikkelingsmogelijkheden (op het gebied van zon- en windenergie) die dat type biedt. Daarbij hoort een ontwikkelmatrix waarin per landschapstype is aangegeven waar de mogelijkheden liggen voor zon- en windenergie. Het laatste deel omvat een leidraad van ontwerpprincipes. Hierin is per landschapstype met ontwikkelmogelijkheden omschreven en verbeeld hoe een initiatief moet worden ontworpen en vormgegeven.

 

Noodzakelijk

Wethouder Piet Verlinden: “Kleinschalige initiatieven zijn onvoldoende om echt bij te dragen aan de nationale opgave, daarvoor zijn grotere initiatieven noodzakelijk. Grootschalige energiesystemen zijn en worden niet overal ruimtelijk aanvaard. Omdat de ene locatie passender of meer geschikt is, was het opstellen van een beleidskader meer dan nodig. We hebben nu een kader in handen, dat aangeeft op basis waarvan initiatieven kunnen worden ontwikkeld, getoetst en gerealiseerd.”

 

Energietransitie
De ambitie waar de gemeente Leudal op het gebied van de energietransitie moet voldoen, wordt bepaald in de Regionale Energie Strategie. Om iedereen de kans te geven te reageren op het beleidskader zon- en windenergie ligt het ontwerp paraplubestemmingsplan duurzame energie met ingang van 5 november 2019 tot en met 16 december 2019 ter inzage. Dit voor de duur van zes weken. De uiteindelijke vaststelling van het beleidskader vindt plaats in de eerste raadsvergadering in 2020.