Overheid

Gemeente Leudal: 3,5 miljoen tekort voor jeugdhulp

Leudalplein 1 Heythuysen

De gemeente Leudal verwacht over 2018 een tekort van 3,5 miljoen voor jeugdhulp. De gemeente Leudal werkt in het sociaal domein samen met de gemeenten Nederweert en Weert; de regio Midden- Limburg West.

De kosten van jeugdhulp nemen in de hele regio Midden- Limburg West aanzienlijk toe. De gevolgen zijn mede door het aflopende budget voor de gemeente Leudal het grootst.

Vanaf 2015 is de jeugdhulp naar de gemeente gedecentraliseerd. Gemeenten moeten deze taak met minder budget uitvoeren en er zijn steeds meer kinderen die jeugdhulp nodig hebben én deze hulp wordt steeds duurder. Veel gemeenten staan financieel onder druk. Een landelijk onderzoek naar de solvabiliteit van gemeenten wijst uit dat 25% van de gemeenten het zwaar heeft. De tekorten van gemeenten in het sociaal domein staan momenteel dan ook hoog op de agenda van de landelijke politiek. Het Ministerie gaat de budgetverdeling in het sociaal domein aanpassen. Deze aanpassing is niet te verwachten voor 2021 en of er voor die tijd nog een oplossing komt is niet duidelijk.

Veranderingen

Wethouder Mart Janssen:

“ De gemeente Leudal heeft samen met Nederweert en Weert het stelsel van de Jeugdzorg ingrijpend aangepast.

Deze veranderingen moeten de kans krijgen om zich te bewijzen. Uit de recente stijging van de kosten kan niet zonder meer geconcludeerd worden dat de effecten van deze doorgevoerde veranderingen achter blijven. Er is namelijk sprake van een autonome stijging van de kosten, een stijging die ook in de andere regio's zichtbaar is. We moeten ons wel gaan richten op vervolgstappen in regie en sturing van de jeugdhulp. Onnodige bureaucratie moeten we verminderen. Aanbieders moeten zelf ook meer verantwoordelijkheid gaan nemen als het gaat om het beheersen van de kosten, met het doel het optimaliseren van het resultaat. Een transformatie als deze vraagt tijd.”

Lange termijn

Om tekorten jeugdhulp op te vangen hebben de gemeenten in Midden- Limburg West een vereveningsafspraak. Gemeenten met een tekort worden deels gecompenseerd als bij de andere gemeenten een overschot is. Naar aanleiding van de kostenstijging hebben de gemeenten in Midden-Limburg West de nodige maatregelen getroffen. Of deze maatregelen het gewenste effect hebben kan nu nog niet aangetoond worden. Dit moet blijken op langere termijn.