Overheid

Mi­nis­te­rie LNV pu­bli­ceert re­ge­ling ge­rich­te op­koop vee­hou­de­rij­en

Limburg

Er komt een extra mogelijkheid om te stoppen voor agrarische bedrijven met hoge stikstofuitstoot die dichtbij Natura 2000-gebieden gevestigd zijn. Provincies krijgen extra budget van het Ministerie van LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) om dergelijke bedrijven aan te kopen, op basis van vrijwilligheid. De regeling hiervoor - Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden - is op dinsdag 3 november in de Staatscourant gepubliceerd.

Via de regeling gerichte opkoop kunnen provincies en agrarische bedrijven een koopovereenkomst sluiten. De regeling is gericht op het kunnen opkopen van ‘piekbelasters’: bedrijven die een relatief hoge belasting veroorzaken op nabijgelegen Natura 2000-gebieden die stikstofgevoelig én overbelast zijn.

Provincies doen de aankopen op basis van gebiedsgerichte afwegingen waarbij ook rekening gehouden kan worden met het realiseren van nevendoelen, zoals het klimaatbestendiger maken van verdrogingsgevoelige gebieden. Voorwaarde voor de aankoop door provincies is dat de veehouderijlocatie sluit.

 

 

Vrijwillige regeling

Provincies kunnen in samenspraak met de veehouders afspraken maken over opkoop. De regeling is gericht op bedrijven met een hoge stikstofuitstoot binnen 10 kilometer van een Natura 2000-gebied, waarbij de depositie tenminste 2 mol N/ha/jaar op deze natuurgebieden moet zijn. Via de aankoopcalculator(opent externe website) die vanaf 5 november beschikbaar komt kan een veehouder controleren of het bedrijf voldoet aan deze eis. Hier kunt u de inhoud van de regeling met alle voorwaarden(opent externe website) inzien.

 

Natuurherstel en ruimte voor ontwikkelingen

Voor de regeling gerichte opkoop stelt het kabinet 350 miljoen euro beschikbaar aan de provincies, waarvan nu de eerste tranche van 100 miljoen euro beschikbaar komt. Doordat de provincie in bepaalde gebieden gericht veehouderijen kan opkopen, komt er binnen dat gebied ruimte vrij voor natuurherstel en ontwikkelingen, zoals het oplossen van PAS-meldingen. Zo kan worden gewerkt aan natuurherstel en ontstaat tegelijkertijd meer ruimte voor blijvende agrariërs in dat gebied en voor andere ontwikkelingen. Bovendien worden agrariërs die zelf willen stoppen op deze manier geholpen.

Uitwerking in Limburg

Alle provincies worden nu geacht de regeling die het Ministerie van LNV heeft gepubliceerd uit te werken als onderdeel van de eigen gebiedsaanpak. Ook in Limburg wordt dit gedurende de komende periode verder uitgewerkt en zal duidelijk worden welke bedrijven in aanmerking komen voor deelname aan de regeling.

Ondernemers die voldoen aan de voorwaarden en vooruitlopend daarop alvast zelf hun interesse kenbaar willen maken kunnen zich melden bij het stikstofloket van de Provincie Limburg, te bereiken via in­fos­tik­stof@prvlim­burg.nl.