Overheid

Voorstel tot opnemen horeca-exploitatievergunningplicht in APV

Leudalplein 1 Heythuysen

In het Coalitieakkoord 2018-2022 staat dat de Algemene plaatselijke verordening (APV) moet worden doorgelicht op verouderde en overbodige regels (deregulering).

Het is wenselijk de APV geheel te herzien en het model APV van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) te volgen. Dit betekent actualisering, deregulering en regulering van de huidige APV. Een belangrijk onderdeel hierin is het opnemen van de horeca-exploitatievergunningplicht in APV.


 

Sinds 2010 kent de APV een horeca-exploitatievergunningplicht voor  “droge”  horeca.  Droge horeca zijn inrichtingen die geen alcohol verstrekken, maar wel horeca-activiteiten ontplooien. Natte horeca zijn inrichtingen die wel alcohol verstrekken en horeca-activiteiten ontplooien.

Het advies aan de gemeenteraad is om de horeca-vergunningplicht weer voor alle (droge en natte) horeca-inrichtingen (met uitzondering van de winkel, zorginstelling, museum, bedrijfskantine, bedrijfskantinerestaurant of bed- en breakfast) op te nemen in de APV.  

 

Argumenten hiervoor zijn:

Minder overlast

De horeca-exploitatievergunning is bedoeld ter voorkoming van aantasting van het woon- en leefklimaat en de bescherming van de openbare orde en veiligheid. Door het invoeren van de horeca-exploitatieplicht kan invloed worden uitgeoefend op de vestiging van horeca-inrichtingen om  overlast tegen te gaan.

Voorschriften horeca-exploitatievergunning

Voorschriften in de horeca-exploitatievergunning kunnen een positieve invloed hebben op de omgeving van de horeca-inrichting. Als de voorschriften in de vergunning worden opgenomen en deze niet nageleefd worden heeft de burgemeester eerder de mogelijkheid een horecabedrijf tijdelijk of definitief te sluiten. Daarnaast bestaat voor de burgemeester de mogelijkheid de vergunning tijdelijk of definitief in te trekken. Ook zijn er meer mogelijkheden om toezicht uit te oefenen door toezichthouders van de gemeente.

Criminele activiteiten tegen gaan
Met de exploitatievergunningplicht wordt voorkomen dat de gemeente (onbedoeld) criminele activiteiten faciliteert en hierbij een klimaat creëert waarbij de gemeente onveiliger wordt, waardoor de leefbaarheid in negatieve zin wordt beïnvloed.


RIEC voorstander
Ook het Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC) Limburg, dat zich richt op de bestrijding van ondermijnende criminaliteit, is er groot voorstander van om de exploitatievergunningplicht voor droge en natte horeca op te nemen in de APV met het oog op de bestuurlijke handhaving.

 

Gemeenteraad
Het is aan de raad van de Gemeente Leudal om te besluiten of de APV wordt herzien en de horeca-exploitatievergunningplicht wordt opgenomen. Het besluit hierover volgt tijdens de raadsvergadering van 25 juni 2019.