18 mrt 2020Overheid

Noodverordening voor gemeenten Noord- en Midden-Limburg vastgesteld

Noord-en Midden Limburg

Burgemeester Antoin Scholten van Venlo heeft als voorzitter van de Veiligheidsregio Limburg- Noord woensdag 18 maart een noodverordening ingesteld voor alle 15 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg. 
De maatregelen die het kabinet landelijk heeft afgekondigd tegen het coronavirus, zijn hiermee in regels vastgelegd.

Justitie en gemeenten kunnen met deze verordening handhaven als een maatregel die het kabinet afgekondigd heeft niet wordt nageleefd. Dan moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het niet mogen houden van een evenement met meer dan 100 personen maar ook de verplichte sluiting van de horeca en andere uitgaansgelegenheden.

Er mag bijvoorbeeld wel via een uitgifteloket eten gehaald worden maar het mag niet genuttigd worden op het terrasje behorende bij de horecagelegenheid.

De voorzitter van de Veiligheidsregio, en burgemeester van Venlo, ziet dat de inwoners in onze regio zich al zeer serieus aan de maatregelen houden. Hij verwacht dan ook geen gebruik te hoeven maken van deze verordening om de maatregelen te handhaven.

De verordening wordt ingezet in het belang van de volksgezondheid en tegen verdere verspreiding van het coronavirus.
 

Besluit van de voorzitter van de veiligheidsregio Limburg-Noord houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Limburg-Noord)

De voorzitter van de veiligheidsregio  Limburg-Noord,
gelet op artikel 176 van de Gemeentewet en artikel 39 van de Wet veiligheidsregio' s,
gelet op de aanwijzing van de minister voor Medische Zorg en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid,kenmerk 1662578-203166-PG,besluit de volgende regeling vast te stellen:

Artikel 1. Werkingssfeer
Deze verordening is van toepassing op het grondgebied van de gemeenten die behoren tot de 
veiligheidsregio Limburg-Noord, te weten de gemeente Beesel,gemeente Bergen, gemeente 
Echt-Susteren, gemeente Gennep, gemeente Horst aan de Maas, gemeente Leudal,gemeente Maasgouw, gemeente Mook en Middelaar, gemeente Nederweert, gemeente Peel en Maas, gemeente Roerdalen, gemeente Roermond, gemeente Venlo, gemeente Venray, gemeente Weert.

 

Artikel 2. Verboden

1. Het is verboden om openbare samenkomsten en vermakelijkheden als bedoeld in artikel 174 van de 
Gemeentewet, samenkomsten in voor het publiek toegankelijke gebouwen en bijbehorende erven en 
samenkomsten in besloten sfeer te laten plaatsvinden, te (laten) organiseren dan wel te laten 
ontstaan waar meer dan honderd personen gelijktijdig samenkomen, dan wel aan dergelijke samenkomsten deel te nemen. Dit verbod is niet van toepassing op de dagelijkse gang van zaken in het openbaar vervoer en in gebouwen en bijbehorende erven van overheidsinstellingen en zorginstellingen.


2. Het is verboden om een van de volgende inrichtingen geopend te houden:
a. inrichtingen waar ter plaatse eten of drinken wordt verkocht en genuttigd (eet- en 
drinkgelegenheden),  met uitzondering van inrichtingen in bedrijven die niet voor het publiek toegankelijk zijn (bedrijfskantines en bedrijfscatering) en inrichtingen in hotels ten behoeve van de hotelgasten;
b. sport- en fitnessclubs (sportaccommodaties en sportinrichtingen), waaronder zwembaden, 
sporthallen en sportvelden;
c. sauna's;
d. inrichtingen waar bedrijfsmatig gelegenheid wordt gegeven tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling of bedrijfsmatig vertoningen van erotisch­  pornografische aard worden aangeboden;
e. coffeeshops, behalve voor zover uitsluitend sprake is van de verkoop, aflevering of verstrekking van softdrugs (afhaalfunctie).
3. Deze verboden gelden niet voor de hulpdiensten en voor door de voorzitter van de
veiligheidsregio aangewezen (categorieën van) gevallen.

 

Artikel 3. Opvolgen aanwijzingen


Alle aanwijzingen ter uitvoering van deze verordening gegeven door daartoe bevoegde ambtenaren  dienen onmiddellijk te worden opgevolgd.

Artikel 4. Toezicht


Met het toezicht op de naleving van deze verordening zijn belast:
a. ambtenaren van politie als bedoeld in artikel 141,onderdeel b, van het Wetboek van Strafvordering;
b. door de voorzitter van de veiligheidsregio aangewezen buitengewoon opsporingsambtenaren als 
bedoeld in artikel 142, eerste lid, onderdeel a, van het Wetboek van Strafvordering;
c. door de voorzitter van de veiligheidsregio aangewezen toezichthouders;
d. militairen van de Koninkliiijke Marechaussee als bedoeld in artikel 141,onderdeel c, van het Wetboek van Strafvordering.

Artikel 5. Inwerkingtreding


Deze verordening treedt onmiddellijk na de bekendmaking in werking.

Artikel 6. Citeertitel


Deze verordening wordt aangehaald als: Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Limburg­ Noord.

 

Vastgesteld op 18 maart 2
Antoin
 

Artikelsgewijs
Artikel 2 1 eerste lid


Het eerste lid bevat het op donderdag 12 maart 2020 aangekondigde verbod op samenkomsten van meer dan honderd personen. Vanwege het risico dat besloten ligt in de samenkomst van grote groepen personen kent het verbod een ruime reikwijdte. Het gaat niet alleen om vergunde evenementen, maar ook om andere samenkomsten waar meer dan honderd personen bij elkaar komen. In de aanwijzing van de minister voor Medische Zorg en Sport wordt gesproken over musea, concertzalen, theaters en sportclubs en sportwedstrijden. Onder de definitie vallen ook markten waar meer dan honderd personen samenkomen. Het kan ook gaan om besloten samenkomsten van meer dan honderd deelnemers, zoals besloten (huwelijks)feesten in horeca of
op bedrijventerreinen. Het verbod heeft geen betrekking op de dagelijkse gang van zaken in het openbaar vervoer en in gebouwen en bijbehorende erven van onderwijsinstellingen, overheidsinstellingen en zorginstellingen.


Artikel 21 tweede lid
In het tweede lid zijn de maatregelen uitgewerkt die het kabinet op zondag 15 maart 2020 heeft bekendgemaakt. Ook alle eet- en drinkgelegenheden, sport- en fitnessclubs, sauna's, seksinrichtingen en coffeeshops worden gesloten. De maatregelen inzake scholen en kinderopvang worden vanwege de noodzakelijke uitzonderingen voor kinderen van ouders met vitale beroepen in nauw overleg met de sector bepaald en zijn daarom niet in deze noodverordening opgenomen. Indien nodig kan de voorzitter van de veiligheidsregio in concrete gevallen optreden.


Eet- en drinkgelegenheden (onderdeel a) is een brede omschrijving die duidt op gelegenheden waar ter plaatse de daar gekochte spijzen en dranken genuttigd kunnen worden. De ratio achter dit verbod is dat voorkomen moet worden dat te veel mensen in een naar zijn aard beperkte ruimte gedurende enige tijd bij elkaar zijn, om zo besmettingsgevaar te beperken. Dit betekent dat ook eet- en drinkgelegenheden van (woon-)warenhuizen, shoppingcenters, grote supermarkten of andere winkels moeten sluiten. Inrichtingen waar niet langer ter plaatse eten of drinken wordt verkocht en genuttigd, kunnen openblijven.

Dat geldt ook voor afhaallocaties zonder zitgelegenheid, zoals snackbars en markten. Het verbod geldt niet voor supermarkten (winkels die eten en drinken verkopen dat niet vers
bereid wordt). Onder eet- en drinkgelegenheden worden voorts niet begrepen bedrijfskantines, bedrijfscatering en eetgelegenheden in hotels ten behoeve van hotelgasten. Ook sauna's vallen onder het verbod (onderdeel c), omdat dit een plek is waar naar zijn aard veel personen in een beperkte ruimte samenkomen. Onder sauna's wordt mede begrepen andere vormen van wellness zoals een Turks stoombad, hammam, beauty farms, thermale baden,badhuizen, spa's et cetera. Een deel van deze vormen van saunarecreatie valt bovendien onder veiligheidsregio1
zwembaden. Ook vergelijkbare wellness-voorzieningen bij hotels of andere recreatievevoorzieningen.


Het verbod in onderdeel d ziet op seksinrichtingen en seksbioscopen. Daaronder valt ook raamprostitutie. Ook het openhouden van coffeeshops is verboden, behalve als afhaallocatie (onderdeel e). In dat geval dient de duur van het verblijf zoveel mogelijk beperkt te worden.


Artikel3
Dit artikel maakt duidelijk dat iedereen verplicht is om bevoegd gegeven aanwijzingen ter
uitvoering van deze verordening onmiddellijk op te volgen. Het overtreden van deze verordening,
inclusief het niet opvolgen van aanwijzingen, is als overtreding strafbaar gesteld in artikel 443 van
het Wetboek van Strafrecht. Dit wordt bestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of
een geldboete van de tweede categorie.


Artikel 4
Op basis van de Politiewet 2012 en de Wet veiligheidsregio's treden de politie en de Koninklijke
marechaussee op ter handhaving van deze verordening. Daarnaast worden in artikel 4 toezichthouders aangewezen ten behoeve van de bestuursrechtelijke handhaving van deze verordening.


Artikel 5
Deze verordening wordt bekendgemaakt door plaatsing op www.vrln.nl en www.overheid.nl en wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd in de gemeentebladen van de betrokken gemeenten.

Het kabinet heeft aangekondigd dat de maatregelen die zijn opgenomen in artikel 2 van deze verordening in beginsel gelden tot en met maandag 6 april 2020. Indien de maatregelen niet langer noodzakelijk zijn, zal deze verordening zo spoedig mogelijk worden ingetrokken