Overheid

Ondernemers, onderwijs en gemeente in Leudal samen aan de slag

Leudal

In 2018 startte de gemeente Leudal met het opstellen van een economisch profiel voor Leudal. Dit in samenwerking met het bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen. Hiervoor werd, in lijn met het coalitieakkoord van 2018-2022, in 2019 een Economic Board opgericht.

Na een interactief traject met afgevaardigden uit het bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen heeft dit geleid tot een economische agenda 2021-2024, welke tijdens de raadsvergadering van 15 december wordt voorgelegd om mee in te stemmen.

Aan de hand van deze economische agenda, die dient als routekaart voor de gemeente Leudal, slaan ondernemers en onderwijspartners de handen in elkaar om hier vanaf 2021 uitvoering aan te geven!

Wethouder Piet Verlinden: “De economische agenda is ons kompas voor de komende jaren om Leudal economisch vitaal te houden. Ook na de coronacrisis. Juist in deze onzekere tijden is het belangrijk om te werken met een door ondernemers en onderwijs gedragen economische (herstel)agenda voor Leudal. Dit kan alleen in een krachtig samenspel met ondernemers, onderwijs en kennisinstellingen uit Leudal en omgeving.

Focus
De focus voor de agenda is het zoeken, vinden en binden van 4.200 arbeidskrachten en wat Leudal te bieden heeft om hen te laten blijven wonen of om zich te vestigen in Leudal.

 

Pijlers
De economische agenda werkt met vier pijlers aan duurzame economische groei:

Buitenzorgen                                                                                                                                  Vitaliteit van het buitengebied vergroten door binnen het programma Buitengebied in Beweging en pilots voor innovatieve toepassingen in de agribusiness, zorg en regie op en/of extra huisvesting en scholing voor internationale werknemers.


Werken kun je leren 

Nieuwe werknemers zoeken, binden en boeien door doorlopende leerlijnen te creëren voor de stuwende sectoren, zoals: agri, zorg, maak en leisure.  Het inzetten van een arbeidsmakelaar die de verbindende schakel tussen werkgever en werknemer wordt.

 

Ondernemen doe je!   

 Versterken van het innovatieve karakter en duurzaamheid van bedrijven door bedrijventerreinen te moderniseren, de haven van Zevenellen door te ontwikkelen, ruimte te bieden aan biobased MKB en start-ups op Zevenellen en kleine ondernemers te ondersteunen op het gebied van duurzaamheid en ondernemerschap.


Trek eens wat Leudal aan!

Versterken van het woon- en werkklimaat en uit te dragen door marketingscampagnes. Het verbeteren van de infrastructuur en het woonaanbod laten aansluiten bij jonge gezinnen en starters.

 

Meer weten

De economische agenda omhelst een dynamisch en flexibel programma. Op: www.leudal.nl/ download Leudal Onderneemt; economische agenda Leudal 2021-2024 is meer informatie over de agenda en het programma terug te vinden. Leudal Onderneemt is een manier van werken om de economische structuur in- en voor Leudal te versterken.

 

Leudal Onderneemt

Leudal Onderneemt geeft inzicht in waar de gemeente Leudal sterk in is en waar kansen liggen. De gemeente is economisch vitaal en wil dat ook blijven. Maar er komen stevige uitdagingen op de gemeente af. Er is een forse arbeidspendel naar omliggende gemeenten en daarbuiten. Tot en met 2025 gaan 3.800 mensen met pensioen op een beroepsbevolking van 17.000 mensen. Met als mogelijk gevolg een afname in economische vitaliteit -en daarmee een afname in de aantrekkelijkheid om in de gemeente te wonen, te werken en te recreëren. Verenigd in een ‘economic board’  werkt de gemeente samen met het onderwijs en het bedrijfsleven aan de economische ontwikkeling van Leudal. Met de ambitie om te groeien door te innoveren en duurzaam te ondernemen.

 

www.leudal.nl/leudalonderneemt