Overheid

SAMENSPEL: stimulans voor maatschappelijke uitdagingen Samenwerkingsverband zet in op welzijn burgers en toekomstbestendigheid verenigingen

Limburg

SAMENSPEL is een uniek samenwerkingsproject van Huis voor de Kunsten Limburg, Burgerkracht Limburg, Huis voor de Sport Limburg, Speeltuinwerk Limburg en Vereniging Kleine Kernen Limburg. De partners ondersteunen initiatieven die het welzijn en de participatie van burgers en de toekomstbestendigheid van verenigingen vergroten. Ook zetten zij zich gezamenlijk in voor domeinoverstijgende thema’s als vrijwilligersbeleid en verenigingsondersteuning. Juist nu, tijdens de coronapandemie, is deze ondersteuning belangrijker dan ooit. 

 

Gevolgen van Corona

Het coronavirus zorgt ervoor dat sociale vangnetten onder druk komen te staan. Sport- en amateurkunstverenigingen en burgerorganisaties voeren hun activiteiten niet of slechts beperkt uit. Dat heeft negatieve gevolgen voor het welzijn van burgers, met name voor de kwetsbare doelgroepen. Daarnaast komen de toekomstbestendigheid van verenigingen en initiatieven, de kwaliteit van sport- en kunstbeoefening en de sociale cohesie in dorpen en steden in het gedrang.

 

Innovatieve projecten voor maatschappelijke problematiek

SAMENSPEL ondersteunt en versterkt lokale initiatieven op het vlak van welzijn, cultuur-, sport- en spelbeoefening die een maatschappelijke impact hebben. Het gaat om initiatieven die het welzijn van burgers en de participatie van mensen en de sociale cohesie in een wijk vergroten, maar door de coronapandemie zwaar onder druk zijn komen te staan. De samenwerkingspartners vinden het belangrijk dat juist deze initiatieven door kunnen. Zij adviseren de initiatiefnemers over de wijze