Overheid

Versterkingsplannen drie dijktrajecten bekend, waaronder Buggenum

Waterschap Limburg neemt besluit over drie voorkeursalternatieven dijkversterkingen

De dijkversterkingsplannen voor Buggenum, Steyl - Maashoek en Willem Alexanderhaven Roermond zijn een belangrijke stap verder in het proces.

Voor deze dijktrajecten zijn nu het tracé en het type kering bekend. Eerder waren al voorkeursalternatieven voor de dijktrajecten Beesel, Belfeld, Heel, Kessel en Nieuw Bergen door het waterschap vastgesteld.

Vanaf augustus 2016 werken het ministerie van I&W, Rijkswaterstaat, Provincie Limburg, zeven betrokken gemeenten en Waterschap Limburg gezamenlijk aan het hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei.

---

 In de verkenningsfase is een intensief participatieproces met de omgeving doorlopen. Per dijktraject zijn diverse oplossingsrichtingen met betrokkenen besproken. In kleine groepen en ook tijdens de brede informatieavonden.

Bestuurder Rein Dupont: “Het vaststellen van deze drie voorkeursalternatieven is een belangrijke stap in het planproces van dijkversterkingen. Het markeert de overgang van de verkenningsfase naar de planuitwerkingsfase. En, het biedt duidelijkheid aan de omgeving over de wijze waarop de dijkversterkingen plaatsvinden.”

Voorkeursalternatief Buggenum
Het voorkeursalternatief volgt grotendeels het bestaande tracé, verlengd met aansluitingen op de hoge grond. Ter hoogte van het Maasfront wordt de kering rivierwaarts verlegd en wordt de van oudsher aanwezige verbinding met de Maas hersteld. De aanlegsteigers worden verplaatst.

Binnen dit voorkeursalternatief bekijkt het waterschap welke optimalisaties mogelijk zijn voor de kering die aansluit op de hoge grond bij de Berikstraat en het inpassen van de te versterken dijk op het huidige tracé in het Buggenummerbroek.

Daarnaast bekijkt Waterschap Limburg samen met de gemeente Leudal, Rijkswaterstaat, Provincie Limburg en Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg welke andere gebiedsontwikkelingen haalbaar zijn in het gebied, in samenspraak met de omgeving.

Voorkeursalternatief Willem Alexanderhaven Roermond
Voor het voorkeursalternatief voor dijktraject Willem Alexanderhaven Roermond vormt het huidige tracé de basis. Aanvullend wordt de opening in het huidige tracé gesloten en wordt vanaf het einde van de bestaande waterkering op de kortste wijze de aansluiting naar de hoge grond gemaakt. De kering bestaat voor het grootste gedeelte uit een damwandconstructie. Met deze dijkversterking wordt de hoogwaterveiligheid voor het binnendijkse gedeelte van de Willem Alexanderhaven verbeterd. In een parallel spoor wordt onder regie van Gemeente Roermond samen met de gevestigde bedrijven en de provincie onderzocht of aanvullende financiering gevonden kan worden om het gehele bedrijventerrein Willem Alexander tegen hoogwater te beschermen.

Voorkeursalternatief Steyl – Maashoek
Het voorkeursalternatief voor Steyl - Maashoek volgt het huidige tracé met een nieuwe, korte aansluiting op de hoge grond. Bij het huidig tracé gaat de voorkeur uit naar een zelfsluitende kering met 0,7 m ophoging van zowel de drempel als het plein. Op die manier sluit het maaiveld op een geleidelijke manier aan op de weg. De zichtlijnen vanuit de Maas op het dorp en vice versa worden hierdoor nauwelijks aangetast. Ook kunnen daardoor de monumentale lindebomen behouden blijven. De nieuwe aansluiting op de hoge grond wordt een groene kering of permanente constructie. De huidige (langere) aansluiting komt te vervallen. In de volgende fase wordt de korte aansluiting nader uitgewerkt.

Vervolg
Met het vaststellen van de voorkeursalternatieven wordt voor de dijktrajecten Buggenum, Steyl – Maashoek en Willem Alexanderhaven Roermond de verkenningsfase afgerond.

De dijktrajecten gaan over naar de volgende fase, de planuitwerkingsfase in.

In deze fase wordt het voorkeursalternatief en de inpassing daarvan verder uitgewerkt en gedetailleerd. Het uitgewerkte ontwerp wordt vastgelegd in een projectplan Waterwet. Dit plan en de bijbehorende vergunningen en de legger (een kaart waarop de keringen staan aangegeven met de bijbehorende regels van het waterschap) gaan dan in procedure. Belanghebbenden kunnen dan formeel reageren op de plannen. 

De Nota’s Voorkeursalternatief staan op de website van Waterschap Limburg. 

---