14 mei 2019Overheid

Woonwagen- en standplaatsenbeleid gemeente Leudal

Leudal

Het afgelopen half jaar zijn door de gemeente Leudal diverse gesprekken met woonwagenbewoners gevoerd. Deze gesprekken vormen samen met het landelijk beleidskader de basis voor het nieuwe beleid in Leudal.

Met het nieuwe beleid wordt voldaan aan het nieuwe landelijke ‘Beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid.’

De kern van dit nieuwe beleidskader is dat woonwagenbewoners een eigen culturele identiteit hebben die samenhangt met hun manier van wonen.

 

 

Het College voor de Rechten van de Mens oordeelde in het verleden dat de gemeente Leudal niet streefde naar een zo gelijkwaardig mogelijk aanbod van huurwoonwagens ten opzichte van het aantal huurwoningen. In oktober 2018 organiseerden woonwagenbewoners daarop in de gemeente Leudal een demonstratie waarmee ze aandacht vroegen voor het tekort aan standplaatsen.

Uitbreiding

Het uitgevoerde woonbehoefteonderzoek geeft een goed beeld van de huidige situatie op de woonwagenlocaties en de behoefte aan standplaatsen voor in de (nabije) toekomst. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat  er een behoefte is naar nieuwe standplaatsen en/of woonwagens van ongeveer 35. Voor een uitbreiding op korte termijn met 4 standplaatsen komt de locatie Molenzicht in Heythuysen in aanmerking.

Deze uitbreiding doet recht aan het standpunt van het College voor de Rechten van de Mens. Daarnaast wordt gestart met een onderzoek naar verdere uitbreiding. Door op de middellange termijn uit te breiden met circa 15 woonwagenstandplaatsen wordt er voldaan aan een groot deel van de gestelde eisen in het nieuwe landelijke beleidskader.

Voor deze uitbreiding op middellange termijn vindt afstemming plaats met het nog uit te voeren woonbehoefte onderzoek door de Provincie Limburg en de aanbevelingen die uit dit onderzoek naar voren gaan komen.  

Woningcorporaties

In het nieuwe landelijke beleidskader is ook opgenomen dat woningcorporaties dienen te voorzien in de huisvesting van woonwagenbewoners. Dit voor zover ze tot de doelgroep behoren. De gemeente Leudal is hierover in gesprek met woningcorporaties om te onderzoeken hoe de overdracht van woonwagens en standplaatsen te realiseren.

Publieke overheidstaken

Indien de gemeente na de overdracht geen eigenaar meer is van de standplaatsen en woonwagens, behoudt zij wel al haar publieke overheidstaken. Hierbij gaat het onder meer om het vaststellen van bestemmingsplannen, het afgeven van bouw- en huisvestingsvergunningen, het onderzoeken en vaststellen van de behoefte aan de woonvorm, het onderhoud aan straten, groen en verlichting, het handhaven van de openbare orde en het bouw- en woningtoezicht, het zorgen voor scholing en werkgelegenheid, ophalen van huisvuil, etc.

Kosten

Met de uitbreiding van het aantal standplaatsen zijn kosten gemoeid. Voor de uitbreiding op de korte termijn (2019 / 2020) met 4 standplaatsen en/of woonwagens wordt de gemeenteraad gevraagd om in te stemmen met een krediet van € 755.000,-. 

Indien het college en de gemeenteraad, na beschouwing van de resultaten van het provinciaal woonbehoefteonderzoek, besluiten om over te gaan tot uitbreiding met 15 standplaatsen en/of woonwagens op de middellange termijn (2021 / 2023), dan vraagt dit een investering van €2.500.000,-. Om dit bedrag te financieren wordt cofinanciering voorgesteld. Wat betekent dat meerdere partijen een financiële bijdrage leveren, waaronder de bewoners zelf.

Besluit aan gemeenteraad

De gemeenteraad wordt gevraagd eventuele wensen of bedenkingen ten aanzien van het nieuwe beleid kenbaar te maken, evenals in te stemmen met een trapsgewijze uitbreiding van de woonwagenlocaties. Dit komt aan de orde in de raadsvergadering van 25 juni 2019.