27 feb 2023VerhalenPieter Knippenberg

Van het dorp, voor het dorp: De successen van vroeger zijn duidelijk geen garantie voor de toekomst voor de gemeenschapsraad van Leveroy

Leveroy / Midden - Limburg

Dorps- en gemeenschapsraden; nagenoeg ieder dorp in de regio waar Hallo Magazine verschijnt heeft er wel een. Sommige raden bestaan pas sinds de laatste gemeentelijke herindeling en andere al bijna een halve eeuw lang zoals die van Leveroy die opgericht werd in 1975.

Het regionale dagblad schrijft op 25 maart van dat jaar dat er in Leveroy een gemeenschapsraad wordt geboren uit een behoefte aan inspraak inzake de leefbaarheid van het kerkdorp. Ook het feit dat Leveroy behoort tot de gemeenten Baexem, Heythuysen en Nederweert is blijkbaar medeoorzaak van de oprichting van deze gemeenschapsraad. De gemeenschapsraad telt in 1975 maar liefst tien leden waaronder één vrouw. Pastoor Jan Nijhof, een van de initiatiefnemer wordt de eerste voorzitter. De raad wordt geadviseerd door de heren Stals en Kessels die gemeenteraadslid zijn in respectievelijk Nederweert en Heythuysen. Onderwerpen als het ontbreken van riolering en de slechte toegangsweg vanuit Heythuysen zijn in 1975 hot items voor Leveroy. Hoe is het pakweg een halve eeuw later met de gemeenschapsraad van Leveroy gesteld?

HALLO Magazine ging met voorzitster Annie van Roij en bestuurslid Harrie Heijnen van de gemeenschapsraad in gesprek over het verleden en het heden van de gemeenschapsraad en ook over hun grote zorgen voor de leefbaarheid in deze kleine kern. Twijfels over de toekomst van de raad zelf, bleven ook niet onbesproken.

“Geen ‘drie dorpen problematiek’ meer

Annie van Roij: “Die riolering is er destijds gekomen en ook de weg van Heythuysen naar Leveroy is dankzij de inzet van de gemeenschapsraad flink verbeterd. Na de laatste herindeling in 1990 valt het grootste gedeelte van de parochie onder Nederweert en de ‘drie dorpen problematiek’ uit het verleden kennen we gelukkig niet meer. Leveroy is natuurlijk best wel veranderd in de afgelopen jaren. Dankzij nieuwbouw, waar wij ons als gemeenschapsraad jarenlang voor ingezet hebben, is het dorp aanzienlijk gegroeid. Wij blijven ons inzetten voor de leefbaarheid van Leveroy en thema’s als verkeersveiligheid en passende woningbouw zijn ook anno 2023 in Leveroy nog altijd zeer actueel.”

“Dat er geen actie ondernomen wordt, is demotiverend”

Volgens Harrie Heijnen wordt op de doorgaande weg door het centrum, nog altijd veel te hard gereden. Heijnen: “De gemeenschapsraad heeft de gemeente Nederweert meerdere malen verzocht om snelheid beperkende  maatregelen te nemen bij het begin van de bebouwde kom. Jaren geleden zijn dergelijke maatregelen genomen aan de oostkant van het dorp maar niet aan de westkant. Vanuit die kant rijdt het verkeer vaak met een veel te hoge snelheid het dorp in en dat is gevaarlijk. We blijven dit probleem aankaarten, maar het is demotiverend dat er desondanks geen actie wordt ondernomen. Datzelfde gevoel bekruipt ons ook aangaande de woningbouw in Leveroy. De woningbouw heeft weliswaar een forse impuls gekend de afgelopen tijd, maar starters- en seniorenwoningen, waar wij als gemeenschapsraad steeds voor hebben gepleit, zijn er niet gekomen. Daaraan was hier juist veel behoefte. Dat bleek iedere keer uit de uitkomst van enquêtes. Wel kwamen er veel gezinswoningen. Omdat tegenwoordig een sociale- of economische binding met het dorp niet vereist is, wordt veel nieuwbouw nu bewoond door mensen die nog niet veel binding met Leveroy hebben. Al die nieuwbouw heeft dus niet direct voor een boost van de leefbaarheid gezorgd. Misschien is er wel te snel en teveel gebouwd? Mede doordat het aantal huurwoningen in Leveroy drastisch afneemt hebben de jongeren die hier willen blijven wonen het moeilijk.

De gemeente Nederweert is voor ons de belangrijkste gesprekspartner als het over deze zaken gaat, maar soms krijgen we het gevoel aan de spreekwoordelijke ‘laatste mem’ te hangen.”

Pratend met Annie van Roij en Harrie Heijnen wordt duidelijk dat de problematiek die veel kleine kernen kennen ook speelt in Leveroy. Er zijn nog weinig winkels en het openbaar vervoer was er ooit veel beter. Leveroy heeft wel nog een levendig verenigingsleven dat overzichtelijk te boek gesteld is door de gemeenschapsraad en het gemeenschapshuis. Het boekwerkje getiteld ‘Leivere laeft’ is speciaal gemaakt met het doel nieuwkomers in het dorp welkom te heten.

Werkgroepen 

Onder de vlag van de Leveroyse gemeenschapsraad functioneren een aantal autonome werkgroepen die garant staan voor de organisatie van de zogenaamde ‘Open Eet Tafel’, de Goede Doelen actie, de organisatie van de jaarlijkse kermis, het inloopcafé en een leesservice. De inwoners van Leveroy worden door hun gemeenschapsraad over ‘Leveroyse zaken’ geïnformeerd door een huis-aan-huis bezorgde nieuwsbrief die ook via de website www.leveroy.net te raadplegen valt. Slecht 27 bewoners ontvangen op verzoek de nieuwsbrief via e-mail. Annie van Roij: “Ja, dat is een teleurstellend laag getal. Is het desinteresse in wat wij doen, ik weet het niet?”

Feit is dat de gemeenschapsraad die ooit uit tien personen bestond nu nog maar vier leden telt; twee mannen en twee vrouwen en dat is volgens de leden van de raad veel te weinig. Ze doen dan ook een beroep op alle inwoners van hun dorp en nodigen belangstellenden uit om vrijblijvend te komen kennismaken met de bezigheden van de raad; jonge mensen zijn extra welkom! “Het toch zou zonde zijn wanneer een van de oudste dorpsraden uit de regio bij gebrek aan interesse een stille dood zou sterven”, aldus de Leveroyse gemeenschapsraad.