19 jan 2021Overheid

Gemeente Leudal: Extra bouwmogelijkheden voor het behoud en versterken van de leefbaarheid

Leudal - Midden Limburg

De gemeente Leudal heeft als aanvulling op de regionale Structuurvisie Wonen 2018 een Uitvoeringsprogramma Wonen (UP Wonen) ontwikkeld.

Het UP Wonen zet in op het verbouwen van niet-woningen naar woningen of het slopen en nieuw bouwen van woningen in de kernen,

waardoor leegstand wordt voorkomen en de leefbaarheid wordt verbeterd.

Het UP Wonen draagt ook bij aan de wens om specifieke doelgroepen op de woningmarkt te ondersteunen. De gemeenteraad van Leudal heeft op 12 januari 2021 het UP Wonen vastgesteld en voor 2021 concrete maatregelen benoemd waarvoor deze extra bouwmogelijkheden gelden, zoals indieningstermijn, locatie en kwaliteitseisen. 

Leefbaarheid behouden en versterken

De (ver)bouw van woningen is nodig om de leefbaarheid in de kernen te behouden en te versterken. De gemeente Leudal staat, net als veel andere plattelandsgemeenten, voor de uitdaging voldoende woningen te (laten) realiseren voor de juiste doelgroepen, de bestaande woningvoorraad toekomst-bestendig te (laten) maken, voorzieningen bereikbaar en toegankelijk te houden en de bebouwde omgeving klimaatbestendig te maken. Al deze opgaven komen samen in dit uitvoeringsprogramma. 

Aanvulling

UP Wonen is een aanvulling op de Structuurvisie Wonen 2018. Dit betekent dat het woonbeleid zoals geldt op basis van de structuurvisie, de huidige bestemmingplannen voor de kernen en het buitengebied, ongewijzigd blijft. Het doel van het UP Wonen is de leefbaarheid in de kernen te bevorderen, knelpunten op te lossen en de bouw van woningen voor specifieke doelgroepen te ondersteunen.

Transformatie publieksfunctie naar wonen

In het eerste jaar, na vaststelling, wordt voorgesteld extra woningen toe te staan voor de transformatie van vastgoed met publieksfuncties, naar wonen. Denk hierbij aan; centrumfuncties, horeca en detailhandelsbestemmingen.

Met name het bereikbaar en toegankelijk houden van voorzieningen, wetende dat het aantal voorzieningen terugloopt en panden (op termijn) leeg komen te staan, wil de gemeente koppelen aan het (ver)bouwen van voldoende en vooral de juiste woningen. Het UP Wonen doet dit door de mogelijkheid te bieden in de (harten van) kernen publieksfuncties om te bouwen naar woningen voor specifieke doelgroepen. Dit zijn goedkope koopwoningen (tot € 225.000) of huurwoningen.

 

Via onderstaande link kunt u het vastgestelde Uitvoeringsprogramma Wonen 2021 raadplegen:

Uitvoeringsprogramma Wonen 2021

Meer informatie en een uitgebreide Q&A vindt u op onze webpagina Uitvoeringsprogramma 2021