Overheid

Gemeente Leudal sluit 2019 af met negatief resultaat: samenwerken is nu van groot belang

Leudalplein 1 Heythuysen

De gemeente Leudal sluit 2019 af met een negatief resultaat van bijna 900.000 euro. Dit blijkt uit de jaarstukken 2019 die het college aan de gemeenteraad heeft aangeboden. Het resultaat wordt vooral negatief beïnvloedt door een tegenvaller in de uitgaven binnen het sociaal domein.

Tegelijkertijd laat de Kadernota 2021-2024 zien dat Leudal structureel voor een financiële uitdaging staat. Het perspectief en de nog onvoorziene gevolgen van coronacrisis, zorgen ervoor dat gemeente Leudal in 2020 samen de schouders eronder zet om een financieel gezonde positie te behouden.

 


2019 stond in het teken van…

…onder andere het afscheid van oud burgemeester Arno Verhoeven en het verwelkomen van de nieuwe burgemeester Désirée Schmalschläger. Ook trokken de burgemeester, college, raad en medewerkers, onder de slogan “Mooi Leven in Leudal”, eropuit om in gesprek te gaan met inwoners over de strategische visie. Leudal werkt steeds meer en beter samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen bij het maken van beleid en het oppakken van projecten. Denk hierbij aan het accommodatiebeleid, het Kunst- en Cultuurbeleid en Buitengebied in Beweging. Verder was duurzaamheid een belangrijk onderwerp. Zo werd het Nationale Klimaatakkoord vastgesteld, ging de regio Noord- en Midden Limburg samen aan de slag met het opstellen van een Regionale Energiestrategie (RES) en verleende de gemeente vergunningen voor de windparken Kookepan en Heibloem.

 

“Ondanks de positieve resultaten blijft de gemeente Leudal geconfronteerd worden met tekorten in de jeugdzorg,” vertelt wethouder Verlinden. “We hebben al jaren een structureel tekort op de rijksmiddelen die we krijgen en hebben daarnaast te maken met stijgende kosten in het sociaal domein. In 2019 zijn we actief geweest om de inkomsten en uitgaven beter op elkaar af te stemmen. Maar juist ook naar de toekomst toe, moeten we blijven zoeken naar manieren om kosten te reduceren.”

 

Dreigende tekorten

“De financiële uitdaging waar we de komende jaren voor staan reikt verder dan alleen de toename van de uitgaven in het sociaal domein,” geeft wethouder Piet Verlinden aan. “Ook spelen de afname van de dividend inkomsten Enexis en BNG, de stelpost voor loon-/ prijscompensatie en de herijking van het gemeentefonds een belangrijke rol. Hierdoor loopt ons meerjarig tekort in 2024 op tot structureel € 3.688.000. Daarbij moeten we de kanttekening maken dat we de reeds voorgenomen taakstelling ook moeten realiseren. En dan weten we nog onvoldoende welke gevolgen de coronacrisis gaat hebben voor onze samenleving. Zonder twijfel gaat dit echter ook de uitvoering van het beleid en de financiën van de gemeente Leudal beïnvloeden. Hier willen we ons als gemeente dan ook goed op voorbereiden en transparant over zijn richting onze inwoners.”

 

Alleen samen kunnen we deze uitdaging aan

De uitdagingen die daarmee gepaard gaan, moeten we het hoofd bieden met creatieve en daadkrachtige oplossingen. Hierbij zijn moeilijke keuzes onvermijdelijk om een gezonde financiële positie te behouden. De enige manier om dit te bereiken is dan ook door goed samenspel tussen college, raad, ambtelijke organisatie en externe partners. Een gezamenlijke aanpak, waarin zorgvuldigheid en transparantie centraal staan, is noodzakelijk. Samen scenario’s verkennen, bespreken en zorgen voor bestuurlijke keuzes richting de begroting 2021-2024 is essentieel om een financieel gezonde gemeente te blijven.