Overheid

Meer wo­nin­gen be­reik­baar ma­ken voor star­ters op de wo­ning­markt

Limburg

Het College van Gedeputeerde Staten stelt aan Provinciale Staten voor om € 5 miljoen extra beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de Startersregeling. Met deze extra € 5 miljoen komt het totale aandeel van de Provincie Limburg uit op € 60,3 miljoen. Tevens wil het College voorstellen de maximale koopprijs van een starterswoning te verhogen van € 225.000 naar
€ 245.000.

Hierdoor kunnen meer woningen beschikbaar komen voor de starter die deel wil nemen aan de Startersregeling van de Provincie Limburg en de Limburgse gemeenten. In april 2021 nemen Provinciale Staten een definitief besluit over deze voorstellen.

 

De Startersregeling

Starters hebben het moeilijk om een betaalbare koopwoning te vinden. Met de Startersregeling probeert de Provincie starters een hand in de rug te zetten. Sinds 2006 steunt de Provincie de starters actief via de Startersregeling. In 2020 is het aantal verleende Startersleningen gestegen met 359. Het totaal van het aantal verstrekte Startersleningen in Limburg komt daarmee op 3627. De gemeenten behandelen de aanvragen van de leningen en dragen aan elke Starterslening 25% bij. De Provincie draagt zorg voor 75%. Met de lening verbetert de positie van de (koop)starters op de woningmarkt. Als meer starters een woning kunnen kopen, bevordert dat ook de doorstroming op de woningmarkt.

Gedeputeerde Dritty: “Met de starterslening ondersteunt de Provincie Limburg zowel de starters als de gemeentelijke en provinciale beleidsdoelen op de woningmarkt. Dat zijn dus twee vliegen in een klap. Bovendien vloeit de rente en aflossing weer terug naar de Provincie, waardoor deze middelen in de toekomst weer ingezet kunnen worden voor Limburg. Hopelijk kan de regeling in de huidige moeilijke tijden de starters ook een extra steuntje in de rug geven ”.

Uitgangspunt

Het uitgangspunt voor de startersleningen is het verbeteren van de positie van een starter op de woningmarkt. Een belangrijk onderdeel hiervan is het vergroten van het aanbod van betaalbare woningen voor starters. Hiervoor ligt nu het voorstel om de maximale koopsom voor een Starterslening te verhogen van €225.000 naar €245.000. Hierop volgt dat starters ook meer kunnen lenen. Het maximale leenbedrag zal dan ook worden verhoogd naar €49.000. Dit is 20% van de maximale koopsom.