10 jun 2021Overheid

Pro­vin­cie Lim­burg or­ga­ni­seert di­gi­ta­le bij­een­komst over ver­nieu­wing N280 Leu­dal

N280 Baexem / Gemeente Leudal

De Provincie Limburg gaat de N280 in de gemeente Leudal vernieuwen. Het gaat om het wegvak tussen de kruising met de N273 en de A2 ter hoogte van Kelpen/Oler. Om omwonenden en andere geïnteresseerden te informeren over het ontwerp-provinciaal inpassingsplan houdt de Provincie Limburg op 17 juni een digitale bijeenkomst.

 

Ontwerp-provinciaal inpassingsplan binnenkort ter inzage

Een provinciaal inpassingsplan is een plan om de bestemming van een bepaald gebied juridisch vast te leggen. Het ontwerp-provinciaal inpassingsplan (ontwerp-PIP) is op 1 juni 2021 vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten. Voor het ontwerp-inpassingsplan is tevens een milieueffectrapport (MER) en een ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder opgesteld.
Het ontwerp-PIP en alle bijbehorende stukken liggen van woensdag 9 juni tot en met woensdag 21 juli 2021 ter inzage bij:
- het Gouvernement aan de Maas, Limburglaan 10, Maastricht, op werkdagen van 07.30-18.30u;
- het gemeentehuis van Leudal, Leudalplein 1, Heythuysen;
- het gemeentehuis van Nederweert, Raadhuisplein 1, Nederweert;

Inzien kan daar op gebruikelijke wijze en tijden en binnen de daar geldende COVID-maatregelen.
Alle stukken zijn ook digitaal te raadplegen via www.n280verbindtleudal.nl(opent externe website) en via www.ruimtelijkeplannen.nl(opent externe website)

Digitale informatiebijeenkomst

Op donderdag 17 juni van 19:00 uur tot 21:00 uur houdt de Provincie Limburg een digitale bijeenkomst over het ontwerp-provinciaal inpassingsplan voor omwonenden en andere geïnteresseerden.
Vanwege de huidige COVID-maatregelen is gekozen voor een digitale bijeenkomst. De link voor deelname aan de digitale bijeenkomst op donderdag 17 juni vindt u op www.n280verbindtleudal.nl(opent externe website). Aanmelden voor de bijeenkomst is niet nodig.


Informatiebijeenkomst Baexem

Donderdag 10 juni is er een digitale informatiebijeenkomst specifiek voor de omgeving Baexem. De uitnodiging voor deze bijeenkomst is huis aan huis verspreid aan de woningen (direct belanghebbenden) in Baexem, die dicht tegen de huidige en nieuwe N280 aanliggen. Daarnaast is de uitnodiging naar enkele belangengroeperingen gestuurd.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de reconstructie van de N280 Leudal? Kijk dan op www.n280verbindtleudal.nl