8 okt 2021Overheid

Re­ac­tie Emi­le Roe­mer op voor­dracht com­mis­sa­ris van de Ko­ning (gou­ver­neur) van Lim­burg

Limburg

Emile Roemer is blij met de voordracht en het vertrouwen van Provinciale Staten; “Ik kijk er naar uit om in deze prachtige Provincie aan de slag te gaan. Als waarnemend burgemeester in Heerlen heb ik een mooie tijd in Limburg achter de rug. Natuurlijk weet ik ook dat er in de Provincie het nodige is gebeurd.

Er ligt een behoorlijke klus. Ik heb er ontzettend veel zin in om met de mensen in Limburg samen aan de slag te gaan.”

Provinciale Staten sturen de aanbeveling van Provinciale Staten naar de minister van BZK. Deze volgt de aanbeveling meestal op. Dan draagt zij de kandidaat voor benoeming bij de Koning voor. De Koning tekent dan het benoemingsbesluit en vervolgens tekent de minister.


Bron website ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties: Benoeming en herbenoeming commissaris van de Koning