Overheid

Verdere beperking maximum aantal bezoekers Designer Outlet Roermond nu niet noodzakelijk

Designer Outlet Roermond

Uit onderzoek van Veiligheidsregio Limburg-Noord blijkt dat het verder beperken van het maximum aantal bezoekers van Designer Outlet Roermond (DOR) op dit moment niet noodzakelijk is. Wel is er een aantal maatregelen die Designer Outlet Roermond aanvullend kan nemen om het gedrag van de bezoekers positief te beïnvloeden en het naleven van de regels te verbeteren.


Op 5 augustus heeft de burgemeester van de gemeente Roermond gevraagd om te onderzoeken of een tweetal maatregelen in het Designer Outlet Roermond mogelijk c.q. noodzakelijk zijn om verdere verspreiding van het coronavirus (covid-19) te voorkomen.
Door Veiligheidsregio Limburg-Noord is bekeken of onder andere het reduceren van het aantal bezoekers bijdraagt aan een beter nalevingsgedrag. De conclusies van dit onderzoek zijn inmiddels met de Gemeente Roermond en Designer Outlet Roermond gedeeld.


Op basis van een analyse van scenario’s en maatregelen binnen het Designer Outlet Roermond blijkt dat het reduceren van het maximum aantal bezoekers beperkt bijdraagt aan een verbeterd nalevingsgedrag en dat dit niet opweegt tegen een aantal optredende negatieve neveneffecten. Zo leidt een beperking van het aantal bezoekers op drukke momenten tot sluiting en daarmee tot knelpunten in de bezoekers- en verkeersstromen voor de omgeving.


Daarnaast blijkt dat andere maatregelen zoals verdere investeringen en ontwikkelingen in communicatie met de bezoekers, het (veiligheids-)management (onder andere de wijze waarop de veiligheidsorganisatie is ingericht, de wijze van toezicht, protocollen etc.) en de wijze van inrichting van het DOR (zowel in- als buiten de winkels en horeca) effectievere sturingsmiddelen zijn. Deze maatregelen zijn en blijven primair de verantwoordelijkheid van het DOR en de afzonderlijke ondernemers hierbinnen.


Designer Outlet Roermond (DOR) heeft ondertussen zelf een mondkapjesplicht ingevoerd in het winkelgebied, deze maatregel wordt binnenkort geëvalueerd.
Veiligheidsregio Limburg-Noord blijft samen met de gemeente Roermond en DOR monitoren. Als de situatie daar om vraagt wordt heroverwogen of aanvullende maatregelen genomen moeten worden om verdere verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan.