19 nov 2020Verhalen

Van het dorp, voor het dorp. De dorpsraad van Ell: geen klagers maar aanpakkers!

Ell / Leudal

Veel dorpsraden in Midden-Limburg zijn ontstaan ten gevolge van de gemeentelijke herindelingen. De nieuw gevormde gemeenten tellen vaak veel kernen.  Onder de inwoners van die kernen leeft nogal eens de vraag of hun belangen in het grote verband wel voldoende aandacht krijgen.

Om toch de lokale stem te laten horen, zijn in een aantal kernen na de vorming van de gemeente Leudal dorpsraden opgericht. Zo ook in Ell, waar eind 2007 de dorpsraad is ontstaan vanuit  een eerste aanzet door de vrouwenvereniging Zij Actief.  Er werden destijds een aantal werkgroepen gevormd  die zich bezig hielden met de  thema’s: het gemeenschapshuis, wonen en woonvoorzieningen, verenigingen en buitengebied. Het was duidelijk dat er nogal wat mensen zich zorgen maakten om de toekomst van Ell. Uit het voorzittersoverleg  van de werkgroepen ontstond  al vrij snel  in 2008 de dorpsraad met Fer Koolen als eerste voorzitter. Nu twaalf jaar later is hij dat nog steeds en Hallo Magazine ging met hem in gesprek.

Fer Koolen is in Midden- en Noord-Limburg voor velen geen onbekende. Hij heeft in de muziekwereld  op allerlei terreinen zijn sporen wel verdiend. Naast zijn huidige baan als Hoofd Educatie bij Myouthic, centrum voor kunst en cultuur, is de gemakkelijk formulerende Koolen ook nog steeds actief als popmuzikant en dirigent.

“De dorpsraad is hier echt vanuit betrokken bewoners ontstaan”

Fer Koolen: “ Heel bewust heb ik een hobby gezocht buiten de muziek, want daar ben ik toch al beroepsmatig veel en vaak mee bezig. Omdat de leefbaarheid in mijn geboortedorp Ell mij toch al na  aan het hart ging, stapte ik destijds in de werkgroep ‘verenigingen’. Ik werd voorzitter van die werkgroep en vervolgens voorzitter van de uit de werkgroepen ontstane dorpsraad. De vorming van de dorpsraad in Ell was beslist geen topdown proces maar veeleerder het omgekeerde. De dorpsraad is hier echt vanuit betrokken bewoners ontstaan. Daar plukken wij nu nog altijd de vruchten van. We voelen ons als dorpsraad echt gesteund door de inwoners van Ell; we ervaren een breed draagvlak voor onze bezigheden en dat voelt goed.

De werkgroepen waaruit ooit de raad is ontstaan, zijn nog altijd actief en functioneren onder de koepel van de dorpsraad. Dit organisatiemodel werkt prima en is ook nog eens heel flexibel. Zo ontstond uit een initiatief van een aantal bezorgde Ellenaren, die onder de vlag van de dorpsraad wilden werken, de nieuwe werkgroep AED. Deze werkgroep werkt geheel zelfstandig en heeft in Ell al zoveel mensen geschoold in het omgaan met de AED, dat ons dorp de hoogste landelijke dichtheid kent van mensen die mogen reanimeren. Mooi toch?

 

“Laat ons meepraten over onze eigen toekomst”

Wij zijn een dorpsraad die zelf initiatieven ontplooit en goede initiatieven aanjaagt en ondersteunt. We proberen daar veel mensen bij te betrekken die daar een ondersteunende rol in kunnen spelen. Er zit heel wat kennis, kunde en ervaring onder de bewoners van Ell en die trachten we bij onze projecten te mobiliseren. We zijn bijvoorbeeld als dorpsraad al jaren bezig met de toekomstige functie van het oude Ellenhof en dan is het fijn dat wij in gesprekken met ambtenaren en bestuurders van Leudal kunnen rekenen op betrokken en ter zake kundige mensen uit ons eigen dorp. We kunnen als dorpsraad best kritisch zijn over plannen die ons dorp aangaan. Laat ons meepraten over onze eigen toekomst dan heb je aan ons een constructieve partner die zich inzet voor het algemeen belang van het dorp Ell. Wij zijn geen dorp van klagers maar een dorp van aanpakkers”

Valt er anno 2020 nog iets te wensen in Ell?

Over die vraag hoeft Koolen niet lang na te denken en hij somt een heel rijtje onderwerpen op die op dit moment actueel zijn in Ell. Thema’s als verkeersveiligheid en wonen staan hoog op die lijst. Fer Koolen: “De verkeersveiligheid op de Eller- en de Velterbrug bijvoorbeeld is in onze ogen onvoldoende. Daar moet echt iets aan gebeuren! Veel kinderen uit Ell moeten nu naar Kelpen fietsen en terug vanwege de fusie van de voetbalverenigingen.

Die bruggen zijn voor fietsers niet ongevaarlijk; daar moet eindelijk eens actie ondernomen worden. Het stoort ons als dorpsraad, dat de gemeente Leudal hier tot nu toe niet voortvarend in handelt. Een ander heikel punt is het gebrek aan goedkope en geschikte woningen voor starters. Ell kent een fijn leefklimaat. We hebben een heel goed verenigingsleven en gelukkig telt het dorp nog de nodige basisvoorzieningen zoals een essentiële middenstand en een basisschool.

Veel jongeren willen daarom heel graag hier blijven wonen en dat zou dan ook mogelijk moeten zijn. Met dit thema zijn we als dorpsraad intensief bezig en we hebben zelfs het initiatief genomen een eigen woningcorporatie ‘Wonen Ell’  op te richten die straks de tien te bouwen appartementen in het oude leegstaande Ellenhof aan bewoners – jong en oud-  kan toewijzen en beheren. Natuurlijk willen wij ook actief meedenken over de nieuwe bestemming van het oude voetbalveld. Wij  willen in Ell absoluut niet voor verrassingen en voldongen feiten komen te staan. “

De Eller dorpsraad bestaat momenteel uit zes personen, allemaal mannen. Is er voor vrouwen geen plaats in de raad? Fer Koolen lachend: “We zijn echt geen vrouwonvriendelijke club van alleen maar blanke mannen op middelbare leeftijd. We hebben ooit meer leden gehad; ook vrouwen hoor en nu loopt er alweer iemand warm om mogelijk straks zitting te nemen in onze dorpsraad.  Nieuwe bestuursleden zijn overigens van harte welkom.

Heel concreet zijn wij op zoek naar een notulist die onze secretaris ondersteunt.

Op onze website www.dorpsraadell.nl staat veel informatie waaronder de dorpsagenda. 

Via deze site kunnen belangstellenden zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief.”

 

Tekst: Pieter Knippenberg voor HALLO Magazine & HALLO Online.nl